CUOTA ANUAL 20 EUROS

FORMULARI PER FER-TE SOCI

PROTECCIÓ DE DADES

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les dades personals incloses en la sol·licitud d'inscripció a l'Associació, les que s'adjunten a la mateixa i totes aquelles que s'obtinguin com a conseqüència de la relació amb AMICS DE LA FABRA i COATS, seran incorporades en un fitxer propietat de l'Associació amb la finalitat de tramitar la sol·licitud, gestionar la participació dels socis en les activitats de l'entitat i complir amb el seu objecte social. En tot cas, podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició: 

(A) dirigint-se per escrit a: AMICS DE LA FABRA I COATS, Carrer Sant Adrià, 20 Local 12, 08030 BARCELONA. (B) enviant un correu electrònic a info@amicsfabracoats.com

DRETS D'IMATGE

Autoritzo a l'associació AMICS DE LA FABRA I COATS a la presa d'imatges meves, a les excursions, exposicions i altres activitats organitzades per l'entitat, per il·lustrar materials de difusió, publicitat, etc. etc. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, Internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials ...) La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l'objectiu de difondre les activitats de l'associació AMICS DE LA FABRA I COATS. Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, i / o indemnització a canvi de del permís acordat amb l'entitat per a la utilització de la meva imatge o de la persona a qui represento.